Ekonomi


Tillsammans med låga uppvärmningskostnader, tack vare högisolerade tak och väggkonstruktioner, garanterar en hallbyggnad med stålstomme en överlägsen totalekonomi.


EKONOMI

Kort byggtid med tidigt färdigställande och idrifttagande innebär lägre räntekostnader under byggtiden, vilket leder till tidigare intäkter och snabbare avkastning på investerat kapital.

Samverkan mellan grundläggning och överbyggnad, effektiva ytor och volymer, rationella installationer och enkla stomkompletteringar ger en effektiv byggnation.