Anlita Oss

Safegate_Malmo1

Vår ambition är att göra det enkelt för dig. Du vet vilka behov som finns och du har en framtidsvision. Dessutom vet du vilka krav som kommer att ställas på din färdiga byggnad.


Samverkan mellan grundläggning och överbyggnad, effektiva ytor och volymer, rationella installationer och enkla stomkompletteringar ger en effektiv byggnation.

Tillsammans med låga uppvärmningskostnader, tack vare högisolerade tak- och väggkonstruktioner, garanterar en hallbyggnad med stålstomme en överlägsen totalekonomi.

Kort byggtid med tidigt färdigställande och idrifttagande innebär lägre räntekostnader under byggtiden, vilket leder till snabbare intäkter och avkastning på investerat kapital.

Stål och plåt ger stora konstruktiva möjligheter!

Stål och plåt är ett bra miljöval!

Stål och plåt kan återvinnas till 100% och är det enda stommaterial som skapar ett slutet evigt kretslopp.


Våra beräkningsprogram innebär att vi hela tiden kan optimera våra konstruktioner och vårt datoriserade projekteringsätt innebär i princip ett provmontage. Den snabbt framställda tredimensionella bilden av byggnaden ger stora möjligheter till konstruktionssamverkan med övriga konstruktörer i projektet.
Att bygga i stål innebär stora möjligheter till anpassning, där det från en källa av standardlösningar förtillverkas detaljer, som med enkel montering resulterar i en kort byggtid.

Stora spännvidder ger stor frihet att inreda & planera sin byggnad!

Stålets egenskaper ger hela tiden möjligheter till förändringar av byggnationen – dessutom med små medel. Det ges också stora möjligheter till att integrera installationer och stomme, vilket besparar byggnadens höjd och yta.

Med en klokt utformad stålstomme kan man göra stora besparingar!
Konstruktörerna hos oss är specialister med bred och lång erfarenhet. Med dina grundbehov som utgångspunkt utvecklar de rationella ekonomiska förslag. Hållfasthet och dimensionering anpassas flexibelt, men utgår alltid från våra grundkrav på kvalitet.

Vi tar ansvar för innehållet i samtliga avtalade funktioner. Allt ritarbete sker i 3D och våra konstruktörer har stor erfarenhet av att arbeta i samverkan med övriga konsulter och entreprenörer i projektgemensamma databaser.
Vårt sätt att arbeta gör att du kan försäkra dig om en snabb och effektiv byggtid. Vi tänker av hävd industriellt och överför tankesättet i byggnadsprocessen, genom att i möjligaste utsträckning arbeta med prefabricerade delar. Montering och övrigt arbete utförs av specialutbildad personal.

Tillsammans förkortar detta givetvis byggtiden. Du kommer tidigt under tak, får en snabb inflyttning och en effektivare avkastning på dina investeringar.
Eftersom vi tar ett övergripande ansvar underlättas också den praktiska hanteringen. Detta inkluderar givetvis nödvändiga kontakter, både med myndigheter och andra aktörer i entreprenaden, allt i syfte för en totaloptimering för dig som kund.

Vi inser betydelsen av effektiv projektstyrning varför vi lägger ned stora resurser på planering och logistik.
Vi har de resurser som behövs för att garantera dig bästa möjliga färdiga produkt. Kunskapen omfattar hela den specialkompetens som behövs – under samtliga faser av bygget.

Vi behärskar projektering, konstruktion, tillverkning och montage. Dessutom tar vi ansvar för hela byggprocessen och för den viktiga uppföljningen med egenkontroll, besiktningar och löpande garantier. Allt för att arbeta mot optimal kundnytta för dig som uppdragsgivare.

BÖRJA I RÄTT ÄNDE

Med utgångspunkt från dina förutsättningar så börjar vi arbeta fram förslag och budgetpriser som får ligga till grund för ytterligare diskussioner.

Anpassat efter dina behov
Din byggnad ska givetvis projekteras för dina aktuella behov. Men det är lika viktigt att redan i detta skede planera för framtiden och kommande krav; förändringar i verksamheten, eventuella tillbyggnader eller omdisponeringar av lokalerna.
Genom en grundlig behovsanalys i planeringsskedet kan du undvika onödiga merkostnader i framtiden. När vi är överens om en lämplig utformning av byggnaden så lämnar vi ett bindande anbud där vi garanterar de funktioner som fastlagts.

Konsult och entreprenör
Vi behärskar hela vår del i byggprocessen vilket underlättar vårt ansvar gentemot dig som kund. Du har en kontaktperson och offert som täcker hela vårt åtagande.
En annan fördel är vår unika dubbelroll – vi fungerar både som din konsult och din entreprenör. Genom att använda vår kompetens på rätt sätt sparar du både tid och pengar.

Specialistföretag i samverkan
Genom att anlita Göinge Mekaniska får du ett flertal fördelar. Vi har en unik kompetens vad gälller stålets fördelar, speciella egenskaper och svårigheter. Hela verksamheten präglas av en bred erfarenhet och ett konsekvent kvalitets och miljötänk.
Vi är specialiserade på hallbyggnader och behärskar hela den processen. Dessutom verkar vi för ett utvecklat samarbete med andra specialister, så att du som uppdragsgivare får en optimal totallösning för hela din bygginvestering.